علی آباد

 

نماهنگ علی آباد به شعر محمدحسین ملکیان و روایت مصطفی صابر خراسانی