یک کوچه غیرت

 
یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده ست
شمشیر بر دارد هر آن کس با علی مانده ست
دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم
تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده ست
ای ماهتاب آهسته تر اینجا قدم بگذار!
در جزر و مد چاه، یک دریا علی مانده ست
از خیل مردانی که می گفتند می مانیم
انگار تنها ابن ملجم با علی مانده ست
ای مرد! بر تیغت مبادا خاک بنشیند
برخیز! تا برخاستن یک «یاعلی» مانده ست

شاعر : مهدی جهاندار