شفای بیمار غریب

 

شفای بیماری که در بستر بیماری افتاده بود….