به امید کرم

 

شفاعت مرد گنهکار توسط امام رضا (ع)