دلخوشی ارباب

 

به چه پسری حسین دارد
جز نام علی نمی گذارد
ای دلخوشی جناب ارباب
تکرار ابوتراب ارباب
ارباب میان قاب ارباب
شیرین عسل رباب ارباب

شاعر : صابر خراسانی