مهر مادر

 

از لحظه‌ای که چشم باز کردم، در چشم‌هایم زل زد و خندید
با آن جلال و شوکتش خم شد، دست من نوزاد را بوسید