بیا

 

شب غسلش هنوز خون می‌رفت، مرهم سینه زود گفت بیا
پدرت زیر ضربه شمشیر، زیر لب در سجود گفت بیا
چون که محرم نبود…..