منتظر

 

از آن نخست که در گوش من اذان دادند
خدای عزوجل را به من نشان دادند
کشید بر سر من پیر با خدایی دست
و خواند به گوشم خدا بزرگتر است