شفای بیمار

 

شفای بیماری توسط امام رضا (ع) که سه غده سرطانی در کبد خود داشت