دیدار

 

به دیدار هر لحظه امیدوارم
به جز دیدنت آرزویی ندارم
از عمرم فقط جمعه را می شمارم
رسیدس هر هفت روزم به تکرار
به امید دیدار

پدر ها پسر ها محرم محرم در این آرزو گریه کردند باهم
که از عمر این فاصل کم شود کم
به پیری رسیدن طفلان بسیار
به امید دیدار

انا بن العلی تو در گوش کعبه
عبا را می اندازد از گوش کعبه
عجب صحنه ای تو در آغوش کعبه ای
بیا بی نصیبم از این صحنه نگذار
به امید دیدار

اگر اربعین کربلا را ببینم
به هر سو روم هر کجا را ببینم
فقط دوست دارم شما را ببینم
در آن اجتماع هزاران عزادار
به امید دیدار

زیاد است یوسف
شلوغ است بازار
و هر یوسفی را خریدار بسیار
و من هم چنان پر ضرر بی خریدار
اگر آمدی روزی این سوی بازار
به امید دیدار

بیا و مرا بی سر انجام نگذار
کسی را ندارم تو تنهام نگذار
غریبم اگر گم شدم جام نگذار
بیا زود تا کار نگذشته از کار
به امید دیدار