ورودیه کربلا

 

پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست ؟
این سرزمین غم‌زده در چشمم آشناست
این خاک بوی تشنگی و گریه می‌دهد
گفتند غاضریه و گفتند نینوا است