قدیمی‌تر

 

زنی از خاک، از خورشید از دریا قدیمی‌تر