طول کشید

 

رفته بودی که بیایی چقدر طول کشید ؟
عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید ؟
ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا
نذر کردیم به پای تو بیافتیم، بیا