سرگرم گناه

 

من سرم گرم گناه است، سرم داد بزن
سینه‌ات سخت به تنگ آمده فریاد بزن
جمعه‌هایی که نبودید به تفریح زدیم
ما فقط در غم هجران تو تسبیح زدیم