ستاره باران

 

در آسمان مدینه ستاره باران بود
ستاره بود و همه کوچه‌ها چراغان بود
خدا دو نور خودش را رسیده بود به هم
عجیب نیست اگر شهر راه بندان بود