خیرِعلی

 

هر ذره به هرکجا رسیده است
از مرحمت شما رسیده است
با تو نرسیده‌ها رسیده است
خیر تو علی به ما رسیده است