خزان

 

رنگ‌ها رنگ خزان است بیا برگردیم
این سفر بار گران است بیا برگردیم
صحبت از جایزه ملک ری و گندم بود
خواهرت دل نگران است بیا برگردیم