تنها نشان

 

از دردهایم با تو می‌گویم پدر جان
از گوشواره از النگوهایم پدر جان
تنها نشانی مانده آن هم جای زخم است
دشمن شبیخون زد به گیسویم پدر جان