بعد نه سال

 

بعد نه سال زندگی کردن
بعد نه سال خونِ دل خوردن
بعد نه سال عشق ورزیدن
بعد نه سال پای هم مردن