باور ندارم

 

چشمام را می بندم تو اینجائی
اصلاً مگر می‌شه نباشی ؟ نه !
از این دلی که سخت دلتنگه.
باور ندارم که جدا شی. نه !