ایمان مادرم

 

اقساط ماهیانه بابای کارگر
کم بود در مقابل ایمان مادرم
یک سفره پر برکت پهن کرده‌ام
با پول تا نخورده ایمان مادرم