امان بده

 

امان من بریده شد امان بده
جلو بیافت خانه را نشان بده
عصا به دست مادر جوان بده
حسن تو چادر مرا تکان بده