اشک غربت

 

اشک غربت به اشک‌های فلک
رخت ماتم به قامت دنیا
بوی شهر مدینه پیچیده
بین هرکوچه از بهشت خدا