خورشید آسمان

 

خورشید آسمان زِ پس ابر دربیا
دندان گذاشیم به روی جگر بیا
جاده به هر کجا که توئی پهن می‌کنیم
دلواپسیم تو را به خدا زودتر بیا