زمزمه یار

 

این روزها که زمزمه یار می‌کنم
خیلی هوای دیدن دلدار می‌کنم
در ماه مغفرت نشد آقا ببینمت
بر بی‌لیاقتی خود اقرار می‌کن

 

مصطفی صابر خراسانی