بی علی

 

بی روی علی شعر من آرایه ندارد
بی اذن علی نطق درون مایه ندارد
بی نام علی قرآن یک آیه ندارد
بی حب علی دین به خدا پایه ندارد

 

مصطفی صابر خراسانی