برود کعبه را طواف کند

 

عشق ما ریشه در فدک دارد
به ولایت هر آن که شک دارد
برود کعبه را طواف کند
و نگاهی به ان شکاف کند

 

مصطفی صابر خراسانی