نماهنگ جبهه مقاومت

 

گوش کن وقت رجز خوانی سلمان شده است
حرف جمهوری اسلامی ایران شده است
ما همه شیر نریم و نوه عباسیم
گفته بودیم که ما روی وطن حساسیم

 

مصطفی صابر خراسانی