دلتنگی

 

از شوق زیارت پر شور و هیجانم
آنقدر که بند آمده از شوق زبانم
ای صاحب این خانه تو جانی و جهانی
از دوری این خانه به لب آمده جانم

 

مصطفی صابر خراسانی