ایستگاه صلواتی

 

چشمام رو شب با کلی فکر بستم
صبح با حس تازه‌ای پا شدم
همیشه توی آیینه نگاه می‌کردم
این دفعه توی آیینه تماشا شدم

 

مصطفی صابر خراسانی