یک بیت شعر

 

گلی که یک ورقش آبروی نه چمن است
نگین سلطان دین ابولحسن است

 

مصطفی صابر خراسانی