یوسف حسن

 

ای تلنگر زده بر نبض مناجات همه
لال از مدح تو خمیازه گنگ کلمه
یوسف حسن به پیراهن تو دوخته‌اند
ناز را سینه به سینه به تو آموخته‌اند

 

مصطفی صابر خراسانی