یتیم

 

دختر حرمله چه مغرور، از سر بام دف تکان می‌داد
او خبر داشت که یتیم شدیم، پدرش را به من نشان می‌داد

 

مصطفی صابر خراسانی