یاد می‌گیرم

 

برای مشق کردن تیشه از فرهاد می‌گیرم
و از شیرین زبانی نظامی یاد می‌گیرم
من از طبع روان سعدی استعداد می‌گیرم
و این دفعه زِ حافظ فال نه، امداد می‌گیرم

 

مصطفی صابر خراسانی