چوب فروش

 

داستان نجات چوب فروشی که آبرویش در خطر بود

 

مصطفی صابر خراسانی