پنجره

 

چقدر پنجره را بی بهار بگذاری
و یا نیایی و چشم انتظار بگذاری ؟
مگر قرار نشد شیشه‌ای از آن می ناب
برای روز مبادا کنار بگذاری ؟

 

مصطفی صابر خراسانی