پریشانی

 

گریه‌ام در حرم از روی پریشانی نیست
که پریشانی از آداب مسلمانی نیست
در طواف‌اند چنان موج کبوترهایت
که در این سلسله انگار پریشانی نیست

 

مصطفی صابر خراسانی