پرستار

 

یه وقتا انقدر گرمه مریضی
که چای روی میزت سرد میشه
آخه خاصیت سنگ صبوره
که با هر آدمی هم درد میشه

 

مصطفی صابر خراسانی