هوای دولت مشرق

 

هوای دولت مشرق سفیر باران شد
و چترهای دل ما سریر باران شد
کویر سر به هوای به آسمان محتاج
دچار مرحمت سر به زیر باران شد

 

مصطفی صابر خراسانی