همسایه

 

نکنه ما را انتخاب نکنی.
یا بخوای نوکرت حساب نکنی.
به همه پز دادم که همسایتم
خودمانیم ما را خراب نکنی.

 

مصطفی صابر خراسانی