نوبت من شده

 

بنویسید که پروانه شدم پر بدهم
نوبت من شده تا پای دلم سر بدهم
باید این بار علم جای قلم بردارم
من هم اندازه یک شیعه قدم بردارم

 

مصطفی صابر خراسانی