نجات

 

نجات محکوم به اعدام به عنایت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی