ناخدا

 

باشد علی خدا که ناخدا که هست
بعد از خدا بزرگ همه ما سوا که هست
بعد از خدا بعد رسول خدا علی
ساقی است اگر شراب نداری بیا که هست

 

مصطفی صابر خراسانی