ناحیه حیدر

 

علی بین نماز انگشتری تقدیم سائل کرد
امیرالمومنینی به علی تنها برازندست
امام جن و انسان است علی ابن ابی طالب
امیرالمومنینی به علی تنها برازندست

 

مصطفی صابر خراسانی