مولی الموالی

 

به احمد وحی آمد که علی مولی الموالی شد
چه وحی بود جبرائیل هم حالی به حالی شد
امیرالمومنین حیدر شد و اوضاع عالی شد
هرآنچه بود در دست خدا آن روز خالی شد

 

مصطفی صابر خراسانی