مولا امیرالمومنین

 

شهادت می‌دهم حبل المتین، عین الیقین هستی
صراط مستقیم دینی و یعثوب دین هستی
شهادت می‌دهم دست خدا در آستین هستی
شهادت می دهم مولا امیرالمومنین هستی

 

مصطفی صابر خراسانی