موج تماشا

 

زلف شب را به ساپای سحر می ریزم
تا خود صبح به راه تو قمر می‌ریزم
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است
چشم بسته به سرش موج تماشا زده است

 

مصطفی صابر خراسانی