مهندس سوئدی

 

شفای کودک فلج مهندس سوئدی به عنایت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی