مهدی

 

از روز اول دل به آن دلدار دادیم
ما اختیار خود به دست یار دادیم
جز مهر او در سینه دیگر جا ندارد
در خانه دل غیر دلبر جا ندارد

 

مصطفی صابر خراسانی