ملکوت

 

گفتند بهشتی که نباشی برهوت است
دیدیم که این ملک زِ فیض‌ات ملکوت است
گفتند که از تیره مردان خدایی
دیدم تمام تو جلال و جبروت است

 

مصطفی صابر خراسانی